Pozvánka na schůzi SVJ 15.září 2022

Výbor Společenství vlastníků jednotek Urbánkova 3361 – 3364, Praha 4, se sídlem Praha 4, Urbánkova 3361, IČ 285 42 436  Vás zve na Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Urbánkova 3361 – 3364, Praha 4, které se koná 15. 9. 2022 od 20.00 hod. v aule (jídelně) ZŠ Na Beránku, ul. Pertoldova (zadní vchod).

Program jednání: 19:45 – 20.00: Prezence

  1. Zahájení – kontrola počtu hlasů přítomných a oznámení o usnášení schopnosti návrh na skrutátory, zapisovatele a ověřovatele
  2. Zpráva o činnosti za rok 2021
  3. Informace k vyúčtování za rok 2021, přeplatky, nedoplatky
  4. Informace o stavu účetnictví, schválení zprávy o hospodaření rok 2021
  5. Návrh a schválení investičního plánu a plánu oprav na rok 2022 a rok 2023.
  6. Diskuse: reakce na podněty spoluvlastníků, náměty, vystoupení jednotlivých spoluvlastníků
  7. Usnesení

!!! UPOZORŇUJEME A ŽÁDÁME!!!, aby členové, kteří se shromáždění nezúčastní, zplnomocnili písemně k zastupování jinou osobu, které důvěřují, aby shromáždění bylo usnášeníschopné. Formuláře plné moci jsou přiloženy, event. k dispozici v kanceláři ve vchodu 3361.

Na rozdíl od členské schůze družstva nelze konat v případě neúčasti nadpoloviční většiny vlastníků následně náhradní schůzi, nýbrž se musí svolávat pokaždé nová schůze, která se může konat jen, jsou-li přítomni vlastníci mající nadpoloviční většinu hlasů! Hlasuje se podle velikostí spoluvlastnických podílů (viz Prohlášení vlastníka), které jsou různé a sčítají se.

Jedná se o shromáždění pouze členů (spoluvlastníků) SVJ nikoliv členů Bytového družstva. Vlastnictví k bytu (osobní nebo spoluvlastnictví) si můžete ověřit na http://nahlizenidokn.cuzk.cz

Příspěvek byl publikován v rubrice Schůze. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.